کد خبر : 7982
تاریخ انتشار : دوشنبه 5 سپتامبر 2022 - 18:07

حسن روستا مسئول ستاد نمازجمعه وزوان :نماز جمعه موضوعی کم اهمیت و ساده نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت بی شک مردم متعبد شهر وزوان از این دستاورد انقلابی خود ذره ای عدول و کوتاهی نخواهند کرد و به هر قیمتی نسبت به حفظ و تقویت این مبانی انقلابی و اسلامی پا فشاری و اصرار خواهند نمود.

حسن روستا مسئول ستاد نمازجمعه وزوان :نماز جمعه موضوعی کم اهمیت و ساده نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت بی شک مردم متعبد شهر وزوان از این دستاورد انقلابی خود ذره ای عدول و کوتاهی نخواهند کرد و به هر قیمتی نسبت به حفظ و تقویت این مبانی انقلابی و اسلامی پا فشاری و اصرار خواهند نمود.

بسمه تعالی جناب حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس محترم شورای سیاست گذاری ائمه جماعت کل کشور  با عرض سلام تقدیم مراتب احترام؛            بدین واسطه به استحضار شریف می رساند شهر وزوان از توابع استان اصفهان، پیشگام در ظهور و بروز انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ مردم ایران بوده اند و بدواً نیز ارتباط

بسمه تعالی

جناب حجت الاسلام حاج علی اکبری

رئیس محترم شورای سیاست گذاری ائمه جماعت کل کشور 

با عرض سلام تقدیم مراتب احترام؛

           بدین واسطه به استحضار شریف می رساند شهر وزوان از توابع استان اصفهان، پیشگام در ظهور و بروز انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ مردم ایران بوده اند و بدواً نیز ارتباط و مراودات مستحکم، عمیق و ریشه داری را با مرجعیت و حوزه علمیه قم در پرونده خود داراست، مردم شهر وزوان با تقدیم بیش از ۵۰ شهید،تعدادی جانباز ،آزاده،ایثارگر، حضور مستمر در عرصه های فرهنگی ،اجتماعی، سیاسی، علمی و اقتصادی کشور، عشق و ارادت و وفاداری خود را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران به خوبی نشان داده اند و مردم این شهر در زمره ی نخستین شهر هایی هستند که عطر دل انگیز و رایحه روح پرور نماز عبادی سیاسی جمعه را در فضایی وحدت بخش استشمام نموده و تاکنون سرخوش از این نسیم روح نواز بندگی حق و تسلیم و تبعیت از فرامین رهبری فرزانه انقلاب به پاسداری از دستاوردهای آن با تمسک به نماز جمعه و پیام آزادی بخش آن لحظه ای فروگذاری نکرده اند. اقامه با صلابت نماز جمعه در منطقه حساس و با اهمیت وزوان تاثیرات به سزایی را در سایر مناطق استان اصفهان و سایر استان ها به لحاظ موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی برخوردار از تفکرات مذهبی و انقلابی داشته است که این قابل کتمان نیست. متاسفانه پس از ۴۰ سال سابقه برگزاری نماز جمعه در شهر وزوان خبرهای ناخوشایند، باورنکردنی و شوک آور مبنی بر انحلال نماز جمعه در شهر وزوان مطرح گردیده است. واقعاً جای تعجب و حیرت است در شرایط فعلی که جامعه ما به طور کلی از جنبه فرهنگی آسیب پذیر بوده و نیاز به تقویت بنیه های فرهنگی، دینی و سیاسی بیش از هر امر دیگری باید مورد توجه مسئولین محترم ذیربط واقع شود و مهمتر آنکه در شهری این موضوع اتفاق می افتد که مردم آن شایستگی های خود را از هر حیث به منصه ظهور رسانده و نیازمند حمایت و حفظ جایگاه منیع نماز جمعه بیش از هر زمان دیگر هستند. سابقه بیش از ۴۰ سال برگزاری نماز جمعه موضوعی کم اهمیت و ساده نیست که بتوان از کنار آن به راحتی گذشت بی شک مردم متعبد شهر وزوان از این دستاورد انقلابی خود ذره ای عدول و کوتاهی نخواهند کرد و به هر قیمتی نسبت به حفظ و تقویت این مبانی انقلابی و اسلامی پا فشاری و اصرار خواهند نمود، به هر تقدیر ما نمازگزاران و اهالی شهر وزوان از محضر حضرتعالی و سایر مسئولین محترم ذیربط در این امر خطیر، استدعا داریم به نظر و خواهش قلبی و برخاسته از عمق هیجانات و منطق سیاسی، مذهبی ما عنایت ویژه مبذول نموده و ضمن حمایت از حفظ جایگاه نماز جمعه در شهر وزوان از بروز نغمه های ناموزون و نامبارک جلوگیری به عمل آورید.

مزید توفیقات، صحت و سلامتی آن جناب را از درگاه ایزد منان آرزومندیم.

                                             «جمعی از مردم شهید پرور و ستاد برگزاری نماز جمعه شهر وزوان»

آدرس: اصفهان – شهر وزوان – خیابان امام خمینی (ره) – مسجد جامع بیت العباس (ع)

تلفن تماس: ۴۵۴۲۰۷۸۴ – ۰۳۱ 

محضر مبارک جناب آقای دکتر هاشمی گلپایگانی دبیر محترم ستاد امر به معروف ونهی از منکرکشور
( حفظکم اهلل تعالی)
باعرض سالم وتقدیم مراتب احترام وابراز ارادت ومودت قلبی، بدین واسطه به استحضار شریف میرساند شهر وزوان از توابع
استان اصفهان، پیشگام در ظهور وبروز انقالب اسالمی سال ۵۷مردم ایران بوده وبدوا نیز ارتباط ومراودات مستحکم، عمیق
وریشه داری را با مرجعیت وحوزه علمیه قم در پرونده خود داراست،مردم شهر وزوان با تقدیم بیش از ۵۰ شهیدوتعدادی جانباز،
آزاده وایثارگر و حضور مستمر در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی واقتصادی کشور، عشق،ارادت، وفاداری وازمون
خودرانسبت به نظام جمهوری اسالمی ایران بخوبی نشان داده اند. مردم این شهردر زمره ی نخستین شهرهایی هستند که عطر
دل انگیز ورایحه روح پرور نماز عبادی سیاسی جمعه رادر فضایی وحدت بخش استشمام نموده وتا کنون سرخوش از این نسیم
روح نواز بندگی حق وتسلیم وتبعیت از فرامین رهبری فرزانه انقالب به پاسداری از دستاوردهای آن با تمسک به نماز جمعه وپیام
آزادی بخش آن لحظه ای فروگذاری نکرده اند. اقامه باصالبت نماز جمعه در منطقه حساس و با اهمیت وزوان تاثیرات به سزایی را
در سایر مناطق استان اصفهان وسایر استانها به لحاظ موقعیت جغرافیایی ونیروی انسانی برخوردار از تفکرات مذهبی وانقالبی
داشته است واین قابل کتمان نیست. متاسفانه پس از ۴۰ سال سابقه برگزاری نماز جمعه درشهر وزوان خبرهایی نا خوشایند،
باورنکردنی وشوک آور مبنی بر انحالل نماز جمعه در شهر وزوان مسموع افتاده است. واقعا جای تعجب وحیرت بوده که در شرایط
فعلی که جامعه ما بطور کلی از جنبه فرهنگی آسیب پذیر بوده ونیاز به تقویت بنیه های فرهنگی، دینی وسیاسی بیش از هر امر
دیگری باید مورد توجه مسئولین محترم ذی مدخل واقع شود ومهمتر آنکه در شهری این موضوع اتفاق می افتد که مردم آن
شایستگیهای خود را از هر حیطه به منصه ظهور رسانده ونیازمند حمایت وحفظ جایگاه منیع نماز جمعه بیش از هر زمان دیگری
هستند. سابقه بیش از ۴۰سال برگزاری نماز جمعه موضوعی کم اهمیت وساده نیست که بتوان از کنار آن گذشت. بی شک مردم
متعبد شهروزوان از این دستاورد انقالبی خود ذره ای عدول وکوتاهی نخواهند کرد وبه هر قیمتی نسبت به حفظ وتقویت این
مبانی انقالبی واسالمی پا فشاری واصرار خواهند نمود، به هر تقدیر ما نمازگزاران واهالی شهر وزوان از محضر حضرتعالی وسایر
مسئولین محترم ذی مدخل در این امر خطیر، استدعا داریم، به نظر وخواهش قلبی وبر خاسته از عمق هیجانات ومنطق سیاسی،
مذهبی ما عنایت ویژه مبذول نموده وضمن حمایت ازحفظ جایگاه نماز جمعه در شهر وزوان از بروز نغمه های ناموزون ونامبارک
جلوگیری بعمل آورید درضمن با توجه به اینکه این شهر در محل عبور و ترانزیت اصلی کشور می باشد و ستاد امر به معروف نهی
از منکر آن زیر نظر امام جمعه شهر بوده و بعداز تعطیل شدن ستاد اقامه نماز جمعه فعالیت ستاد امر به معروف ونهی از منکر این
شهر ویکی از گلو گاه هایی که فعالیت گسترده ای در خصوص این واجب دینی داشته منحل میگردد لذا از شما دبیر محترم تقاضا
مندیم در این خصوص مارا یاری فرمایید.
مزید توفیقات، صحت وسالمتی آن جناب را از درگاه ایزد منان آرزومندیم .
ستاد برگزاری نماز جمعه وزوان.

حسن روستا مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه وزوانبرچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.